Pitanja i odgovori

Šifrirajte sve na šta ste trošili sredstva i što je prouzrokovalo potrebu za dodatnom dijagnostikom, terapijom, negom i produžetkom bolničkog lečenja. U MKB-10 imate objašnjenje za šifriranje infekcija multirezistentnim uzročnikom: U88 Agens otporan na više antibiotika Napomena: Korišćenje ove kategorije predviđeno je kada je bakterijski agens otporan na dva ili više antibiotika ali se ne može odrediti koji antibiotik više doprinosi „osnovnom stanju". Takođe može biti korišćena za potrebe primarnog tabeliranja kada je pogodnije zabeležiti jednu šifru; u suprotnom, svaki specifičan agens otporan na antibiotik treba da se šifrira odvojeno.
Šifre spoljašnjeg uzroka oboljevanja i umiranja koriste se kao moguće dodatne šifre radi označavanja spoljašnjeg uzroka stanja koje se tretira. Najčešće su to stanja klasifikovana u Grupi XIX (S00-T98) MKB10 ali takođe mogu se koristiti kao opcione dodatne šifre za stanja klasifikovana u bilo kojoj drugoj grupi koja imaju spoljašnji uzrok. Podsećamo da se finansiranje po sistemu DSG odnosi na pacijente čije su usluge pružene tokom akutnog bolničkog lečenja (stacionar) i u dnevnoj bolnici. DSG ne definiše vezivanje hitnosti pacijenta sa šifriranjem spoljašnjeg uzroka oboljevanja i umiranja.
Možete koristiti šifru Z01.5 kao glavnu dijagnozu u nevedenom slučaju. Ovakav način šifriranja svrstava pacijenta u dijagnostsički srodnu grupu Z64A Ostali faktori koji utiču na zdravstveno stanje sa koeficijentom 0,87. Takođe kao prateću dijagnozu možete navesti šifru iz kategorije Z88 MKB-10 za ličnu anamnezu ukoliko smatrate da je odgovarajuća.
Podaci su generisani, grupisani i analizirani iz elektronske fakture, ne iz izveštaja o hospitalizaciji. S obzirom da navodite da ste izvršili uvid u izveštaje o hospitalizaciji proverite da li postoji neslaganje unetih podataka u elektronskoj fakturi i izveštaju o hospitalizaciji. Objasnjenje 4: Iz grupisanih podataka smo utvrdili da su u elektronskoj fakturi za septembar zaista poslati pacijenti sa neprihvatljivim dijagnozama kao osnovni uzrok hospitalizacije. Takođe došli smo do saznanja da su u pitanju pacijenti kojima nije završena hospitalizacija.To su pacijenti kojima je rađen statistički otpust radi ispostavljanja fakture na mesečnom nivou, njihove uputne dijagnoze bile su Z966, Y309 i one su u nedostatku završne dijagnoze, jer ti pacijenti nisu otpušteni u septembru, programski prepisane na mesto završnih. Isto tako sve dodatne dijagnoze tokom hospitalizacije ovih pet pacijenta nisu poslati u septembarskoj fakturi, već će biti prikazane kroz oktobarsku kada je urađen otpust ovih pacijenata sa stacionara. Problem je što se za analizu podataka ne koriste podaci samo pacijenata koji su zaista otpušteni i za koje su evidentirane sve dodatne dijagnoze i procedure, već se u analizi podataka obađuju podaci iz ispostavljenih faktura na mesečnom nivou gde za većinu naših pacijenata sigurno u tom trenutku nisu prikazane sve dijagnoze i procedure (nije se desio pravi otpust) . Posebno ovaj deo koji se se odnosi na zavšnu dijanozu koja nije postavljena od strane lekara dok se zaista ne desi otpust već se privremeno prepiše uputna.
NIje neophodno dodavati prateću dijagnozu u navedenim slučajevima kod pacijenata koji su na hospitalnom lečenju ali je potrebno šifrirati procedure primene antineoplastičnog sredstva kao i odgovarajuću onkološku proceduru iz blokova 1786 do 1799 Procedure radiološke onkologije (Pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom I tercijarnom nivou zdravstvene zaštite).
U ovom momentu nije predviđeno uvođenje novih šifara usluga u Pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite jer bi sam proces povukao mnogo drugih izmena koje bi znatno uticale na aktivnu fazu implementacije sistema DSG. Kada se bude vršila revizija pomenutog pravilnika bićete blagovremeno obavešteni.
- Radni sati se odvajaju srazmerno radu u ambulanti i stacionaru na osnovu podataka iz evidencija (radnih listi, odluka...). Npr.ako je radnik radio 30% u ambulanti, a 70% u stacionaru, radni sati se po tom osnovu i dele.
- Po istom osnovu se za zaposlene u dijagnostičkim službama (radiologija, mikrobiologija, patologija, laboratorija, transfuziologija i dr.), prikazuju podaci u okviru stacionara, odnosno ambulante.
- Na pitanje na koji način će se tretirati užine u okviru ishrane kao i specifična ishrana kao „enteralana“ odgovor je sledeći: enteralni obrok će se tretirati kao i svaki drugi obrok, s obzirom na to da je u tabeli koja se tiče vrednosti utrošaka obroka za osigurana lica po odeljenjima za dati mesec, predviđena kolona za broj obroka i ukupnu vrednost obroka za osigurana lica RFZO. Što se tiče užine ona se neće računati kao poseban obrok već se računa u ukupnom trošku hrane na mesečnom nivou.
- Napomena: navedeno se ne odnosi na ishranu koja se shodno članu 44. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu fakturiše Republičkom fondu iznad sredstava utvrđenih predračunom sredstava.
- Minuli rad se obračunava (pored osnovne plate) i na osnovni deo svih vrsta prekovremenog rada (pod “osnovnim delom” podrazumevamo bazičnih 100% ovog primanja na koje se sabiraju dodaci od 26%,…).
- Molimo da nam potvrdite da ste sa napomenom* o minulom radu zaista želeli da se bruto II iznos minulog rada obračunatog na prekovremeni rad NE PRIKAŽE u zbiru sa prekovremenim radom, već sa osnovnom zaradom ili je postojala druga namera?
Prilikom obračuna i isplate plata potrebno je da zdravstvena ustanova postupa u skladu sa Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama, Zakonom o radu, Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave i Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama. Postupajući u skladu sa navedenim potrebno je da zdravstvene ustanove prikažu podatke na način kako je navedeno u dopisu broj: 500-01-544/217-08 od 20. maja 2017. godine.
- Prema članu 21. Pravilnika o uslovima i načinu unutrašnje organizacije zdravstvenih ustanova („Sl. Glasnik RS“, br. 43/2006), za pružanje zdravstvenih usluga za ambulantno i stacionarno lečene pacijente i za obavljanje zajedničkih medicinskih poslova, u opštoj bolnici obrazuju se organizacione jedinice, i to, između ostalog i dnevne bolnice za dijagnostiku i terapijski tretman (dijaliza, hemoterapija, hirurške intervencije).
Članom 20. Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova utvrđeno je organizovanje dnevne bolnice, kao posebne organizacione jedinice polikliničke službe bolnice.
Prema čl. 18. Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva (“Sl. Glasnik RS“, br. 123/2014), istorija bolničkog lečenja i zbrinjavanja vodi se u zdravstvenoj ustanovi za pacijenta koji se nalazi na stacionarnom lečenju, lečenju u dnevnoj bolnici, porođaju ili rehabilitaciji. Prema čl. 22. istog Zakona, otpusna lista sa epikrizom vodi se u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi i dnevnoj bolnici za pacijenta koji se u njoj nalazio na lečenju, porođaju ili rehabilitaciji, a izdaje se prilikom otpuštanja.
Shodno Uputstvu za popunjavanje izveštaja o hospitalizaciji (Obrazac br.3-21-61/62/65-Sr.) Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović-Batut“, Izveštaj o hospitalizaciji se popunjava i za lica kojima su pružene usluge dnevne hirurgije, dijalize i hemioterapija u okviru dnevne bolnice.
Preporuka je da se pacijenti koji borave u bolnici tokom terapije (npr. Hemoterapija ili radioterapija) vode kao stacionarni pacijenti.
Dok ne počne zračna i/ili hemoterapija sva obrada se vodi ambulantno. Kada počne zračna i/ili hemoterapija sve je Dnevna bolnica – stacionar. Sve vreme zračne i/ili hemoterapije pravi se jedan prijem i jedan otpust odnosno jedan izveštaj o hospitalizaciji, i ispostavlja se jedna e-faktura.
- Evidentiranje radnih sati svakog zaposlenog mora biti u skladu sa činjeničnim stanjem, te ako je zaposleni odsutan sa rada, mora se tako i evidentirati. Prema čl. 114. Zakona o radu, zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika, godišnjeg odmora, plaćenog odustva, vojne vežbe i odazivanja na poziv državnog organa. Što se podele radnog vremena tiče, ukoliko zaposleni nije bio odsutan sa rada celog meseca, utvrditi na osnovu vremena provednog na radu, koliko je taj zaposleni proveo radeći u stacionaru, a koliko u ambulanti i na osnovu navedenog potrebno je popuniti tabele.
- Za nemedicinske radnike (vozače) ne vrši se podela na ambulantu i stacionar. Ukoliko je u vozilu koje je transportovalo pacijenta bio i lekar ili sestra, a radi se o stacionarnom pacijentu, naravno da je u pitanju radno vreme provedeno u stacionaru.
- Podela radnog vremena na stacionar i ambulantu izvršiće se prema podacima iz evidencije, (radnih listi, odluka...).
- U okviru Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije planirana je aktivnost koja podrazumeva nabavku neophodnih IT sredstava za sve ustanove koje su deo DSG projekta i planirana je za kraj 2017. godine.
-Sve izmene i nadogradnje informacionog sistema u cilju lakšeg praćenja i izveštavanja po sistemu DSG predlažemo da kontaktirate proizvođača informacionog sistema koji koristite i da zatražite od njih da naprave izmene koje su Vam neophodne. Ukoliko Vam je za takav sastanak potrebna naša pomoć, DSG tim je na raspolaganju.
- Svi medicinski gasovi se evidentiraju u elektronskoj fakturi, tako da ih nije potrebno posebno evidentirati.
- S obzirom na to da je Pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite donelo Ministarstvo zdravlja, radi proširivanja iste, potrebno je obratiti se donosiocu. Shodno čl. 67. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, procenu zdravstvenih tehnologija vrši Ministarstvo, na osnovu analize medicinskih, etičkih, društvenih i ekonomskih posledica i efekata razvijanja, širenja ili korišćenja zdravstvenih tehnologija u pružanju zdravstvene zaštite.
- Prema članu 21. Pravilnika o uslovima i načinu unutrašnje organizacije zdravstvenih ustanova („Sl. Glasnik RS“, br. 43/2006), za pružanje zdravstvenih usluga za ambulantno i stacionarno lečene pacijente i za obavljanje zajedničkih medicinskih poslova, u opštoj bolnici obrazuju se organizacione jedinice, i to, između ostalog i dnevne bolnice za dijagnostiku i terapijski tretman (dijaliza, hemoterapija, hirurške intervencije).
- Imajući u vidu navedeno endoskopski kabinet je dnevna bolnica i radno vreme lekara potrebno je prikazati u okviru stacionara.
1 - LEKAR
3 - FARMACEUT
4 - ZDRAVSTVENI SARADNIK
5 - MEDICINSKI TEHNIČAR
6 - LABORATORIJSKI TEHNIČAR
7 - SANITARNI TEHNIČAR
8 - FARMACEUTSKI TEHNIČAR
10 - FIZIOTERAPEUT
11 - BOLNIČAR
12 - ADMINISTRATIVNI RADNIK
13 - TEHNIČKI RADNIK
14 - POMOĆNI RADNIK
15 - RADIOLOŠKI TEHNIČAR
99 - OSTALI


- Saglasni smo da se koristi navedena nomeklatura zanimanja.